Thursday, 2023-12-07, 1:26 PM
Welcome Guest | RSS

Societatea de Ştiinţe Istorice din România - Filiala Dolj

Login form
Search

Statut S.S.I.R

STATUTUL SOCIETĂŢIIDE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMANIACAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALEArt. 1. Societatea de Ştiinţe Istorice din România este o asociaţie profesională obştească, apolitică şi independentă - cu personalitate juridică - funcţionând în cadrul dispoziţiilor legale şi ale provederilor prezentului Statut.Art. 2. Durata Societăţii de Ştiinţe Istorice este nelimitată.Art. 3. Sediul central al Societăţii de Ştiinţe Istorice este în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4-12, cod poştal 030018, Sector 3, Oficiul poştal nr. 1, (Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti).CAPITOLUL IISCOPUL Şl SARCINILE SOCIETĂŢIIArt. 4. Societatea de Ştiinţe Istorice din România are drept scop:a să stimuleze cercetarea ştiinţifică şi metodologică în domeniul ştiinţelor istorice;b) să contribuie la ridicarea nivelului ştiinţific al membrilor săi şi la dezvoltarea interesului pentru ştiinţele istorice;c) să militeze pentru libertatea de gândire şi pentru formarea personalităţii ştiinţifice a tinerilor istorici;d) să contribuie la îmbunătăţirea activităţii metodico-didactice a profesorilor de specialitate din învăţământul de toate gradele;e) să contribuie la elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ şi la elaborarea manualelor şcolare;f) să antreneze cadrele didactice de specialitate din toate judeţele ţării în cercetarea istoriei locale, naţionale şi universale;g) să stimuleze interesul tineretului pentru studiul istoriei, să popularizeze rezultatele cercetării ştiinţifice româneşti în ţară şi peste hotare;h) să colaboreze şi să întreţină relaţii de specialitate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu inspecto- ratele şcolare, cu facultăţile şi institutele de specialitate, cu Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi cu alte structuri administrative, cu sindicatele din învăţământ, cu asociaţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.Art. 5. Pentru realizarea scopului urmărit, Societatea de Ştiinţe Istorice desfăşoară următoarele activităţi principale:a) organizează sesiuni de comunicări, referate şi informări ştiinţifice, colocvii, consfătuiri, mese rotunde, simpozi- oane, sesiuni ştiinţifice şi metodice;b) organizează lectorate de vară, dezbateri profesionale, excursii de studii, schimburi de experienţă în domeniul istoriei şi ştiinţelor auxiliare;c) participă la manifestări interne şi internaţionale de specialitate;d) editează publicaţii de specialitate şi lucrări cu caracter ştiinţific, metodologic şi metodic;e) stimulează munca de cercetare prin publicarea celor mai valoroase studii, prin acordarea de premii şi alte stimulente morale şi materiale;f) colaborează la desfăşurarea concursurilor (olimpiadelor) organizate pentru elevi şi studenţi;g) Societatea de Ştiinţe Istorice din România este membră organizaţiei internaţionale „Euroclio” şi se poate afilia şi altor organizaţii ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate.CAPITOLUL III

STRUCTURA ŞI ORGANELE DE CONDUCERE

ALE SOCIETĂŢIIArt. 6. Societatea de Ştiinţe Istorice din România este organizată pe filiale teritoriale şi locale de pe teritoriul României şi din afara acestuia, în cadrul cărora se desfăşoară activitatea curentă a membrilor săi.Art. 7. Organul de conducere al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România este Conferinţa Naţională care se convoacă o dată la 4 ani. Normele de reprezentare şi modul de alegere a delegaţilor la Conferinţă se stabilesc de către Biroul Executiv al Societăţii.Art. 8. Conferinţa Naţională a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România are următoarele atribuţii:a) analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului Executiv al Societăţii, stabilind activitatea de perspectivă a acesteia;b) analizează şi aprobă raportul Comisiei de Cenzori;c) aprobă modificări şi completări în Statut;d) alege preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi Consiliul Naţional format din reprezentanţii filialelor, ai instituţiilor şi asociaţiilor afiliate;e) alege Comisia de Cenzori formată din 3 membri.Art. 9. Conferinţa Naţională este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin jumătate din numărul delegaţilor aleşi şi ia hotărâri cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.Art. 10. Coordonarea activităţii în intervalul dintre două Conferinţe Naţionale este asigurată de Consiliul Naţional care are următoarele atribuţii:a) convoacă, potrivit prevederilor statutare, Conferinţa Naţională a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România;b) aplică hotărârile Conferinţei Naţionale asigurând - prin intermediul Biroului Executiv - organizarea şi desfăşurarea activităţii Societăţii;c) stabileşte programul de activitate al Biroului Executiv al Societăţii;d) desemnează dintre membrii săi Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România format din:- preşedintele Societăţii şi al Biroului Executiv;- prim vicepreşedinte;- 3 vicepreşedinţi;- secretar general;- secretar trezorier;- 8 membri;e) la propunerea Biroului Executiv Consiliul Naţional poate desemna membri de onoare ai Societăţii de Ştiinţe Istorice din România;f) în cazuri bine justificate Consiliul Naţional poate hotărî modificări atât în structura Biroului Executiv cât şi în aceea a componenţei Consiliului însuşi. Hotărârile Consiliului Naţional se iau cu majoritatea voturilor membrilor săi.Art. 11. Preşedintele reprezintă Societatea de Ştiinţe Istorice din România în relaţiile interne şi internaţionale, coordonează activitatea acesteia prin secţii şi filiale. Conduce şedinţele Biroului Executiv ale Consiliului Naţional, precum şi ale Conferinţei Naţionale. Este redactor coordonator al revistei „Studii şi Articole de Istorie”.Art. 12. Consiliul Naţional este convocat de preşedintele Societăţii odată pe an sau de câte ori este necesar.Art. 13. Societatea de Ştiinţe Istorice din România îşi desfăşoară activitatea prin secţii de specialitate. Secţiile participă la elaborarea programului anual de activităţi al Biroului Executiv, îşi dau avizul asupra unor probleme de specialitate, contribuie la buna desfăşurare în domeniile respective.Art. 14. Biroul Executiv reprezintă Societatea de Ştiinţe Istorice faţă de terţi. El se întruneşte în şedinţe de lucru de regulă lunar, iar în cadru restrâns (preşedinte, prim vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi secretari) de câte ori este nevoie.Art. 15. Biroul Executiv are următoarele atribuţii:a) pregăteşte şedinţele plenare ale Consiliului Naţional;b) întocmeşte planul de activitate şi asigură aplicarea lui;c) coordonează activitatea filialelor;d) asigură apariţia revistelor „Studii şi Articole de Istorie” şi sprijină editarea unor publicaţii şi lucrări de specialitate la nivelul central şi al filialelor;e) organizează manifestări cu caracter ştiinţific şi metodic;f) aprobă schimbul de publicaţii în ţară şi străinătate;g) angajează, promovează şi eliberează din funcţie eventualii salariaţi ai Societăţii;h) şedinţele de lucru ale Biroului Executiv se convoacă de preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România;i) Biroul Executiv gestionează arhiva proprie şi a Consiliului Naţional.Art. 16. Comisia de Cenzori verifică anual gestiunea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi informează Biroul Executiv şi Consiliul Naţional asupra situaţiei financiare, prezintă rapoarte în faţa Conferinţei Naţionale.CAPITOLUL IV

FILIALELE SOCIETĂŢIIArt. 17. Filialele şi Societăţii de Ştiinţe Istorice din România reprezintă forma organizatorică în care îşi desfăşoară activitatea membrii Societăţii din ţară şi de peste hotare.Art. 18. Organul de conducere al filialei este Adunarea Generală a membrilor săi.Art. 19. Adunarea Generală se convoacă ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât odată la 4 ani şi este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi. Adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.Art. 20. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:a) analizează şi aprobă darea de seamă a Comitetului de conducere a filialei şi raportul Comisiei de Cenzori;b) discută şi aprobă activitatea de perspectivă a filialei;c) alege Comitetul de Conducere a filialei şi Comisia de Cenzori din 3 membri;d) alege delegaţii la Conferinţa Naţională a Societăţii de Ştiinţe Istorice din
România.Art. 21. În intervalul dintre două Adunări Generale, organul de conducere al filialei este Comitetul de conducere a filialei, care se întruneşte cel puţin odată la trei luni.Art. 22. Comitetul filialei este ales pe timp de 4 ani dintre membrii filialei şi este format din:- preşedinte;- vicepreşedinte;- secretar;- câte un responsabil de secţie;- 3-7 membri.- Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul constituie Biroul Comitetului şi are sarcina rezolvării problemelor curente.Art. 23. Comitetul filialei şi Comisia de Cenzori, alese de Adunarea Generală, sunt confirmate de Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.Art. 24. Comitetul de conducere a filialei are următoarele atribuţii:a) conduce activitatea filialei între două Adunări Generale;b) alcătuieşte planul anual de activitate al filialei;c) pregăteşte şi convoacă Adunarea Generală a filialei;d) asigură desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi metodice în cadrul filialei;e) organizează sesiuni de comunicări şi alte manifestări ştiinţifice;f) popularizează şi asigură difuzarea publicaţiilor Societăţii;g) întocmeşte şi prezintă dări de seamă în faţa membrilor săi;h) reprezintă filiala în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile locale;i) ţine legătura cu Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România; prezintă planul de muncă al filialei, dări de seamă asupra activităţii filialei, asigură îndeplinirea hotărârilor Biroului Executiv şi ale Consiliului Naţional;j) sprijină valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi metodice ale membrilor filialei;k) încasează cotizaţia şi administrează fondurile filialei;l) alege membri de onoare ai filialei, cu avizul prealabil al Biroului Executiv;m) comitetul de conducere a filialei gestionează arhiva proprie.Art. 25. Gestiunea este verificată anual de Comisia de Cenzori a filialei şi este descărcată odată la 4 ani de Adunarea Generală.Art. 26. Înfiinţarea unor noi filiale, precum şi transformarea sau desfiinţarea lor se comunică Biroului Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.Art. 27. Filialele pot colabora între ele şi să îşi acorde sprijin reciproc. Filialele din Centrele Universitare şi din oraşele reşedinţe de judeţ vor acorda sprijin pentru buna desfăşurare a activităţii filialelor de pe raza judeţului respectiv.CAPITOLUL V

MEMBRII SOCIETĂŢIIArt. 28. Membri ai Societăţii de Ştiinţe Istorice pot fi:- profesori de istorie;- cercetători din institutele de istorie, arhivişti, bibliotecari, muzeografi şi alţi
lucrători în domeniul istoriei;- studenţi şi elevi;- învăţători care au preocupări pentru studiul istoriei;- alte persoane interesate în domeniul ştiinţelor istorice.Art. 29. Biroul Executiv poate acorda titlul de preşedinte de onoare şi membru de onoare al Societăţii de Ştiinţe Istorice unor persoane cu autoritate ştiinţifică recunoscută în domeniul ştiinţelor istorice din ţară şi de peste hotare.Art. 30. Înscrierea ca membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice se face pe bază de cerere individuală, însoţită de recomandare unui membru al Societăţii, la filiala din localitatea unde domiciliază sau activează solicitantul ori la filiala cea mai apropiată.Art. 31. Membrii Societăţii au următoarele îndatoriri:- să desfăşoare activitate în cadrul filialei;- să se preocupe de informarea şi documentarea proprie în probleme de specialitate şi de metodica specialităţii;- să respecte prevederile statutare şi să îndeplinească sarcinile încredinţate de către conducerea Societăţii sau a filialei respective;- să achite cu regularitate cotizaţia de membru şi să se aboneze la revistele Societăţii;Art. 32. Membrii Societăţii de Ştiinţe Istorice din România au următoarele drepturi:a) să participe la manifestările ştiinţifice pe plan local, naţional şi internaţional organizate de Societate;b) să prezinte în cadrul manifestărilor rezultatele activităţii proprii de cercetare prin comunicări, referate, studii etc;c) să solicite Societăţii sprijin în munca de cercetare ştiinţifică şi în activitatea didactică;d) să facă observaţii şi propuneri asupra curriculum-ului şcolar, a manualelor şcolare, să propună soluţii concrete de îmbunătăţire a acestora;e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale filialei şi ale Societăţii la nivel naţional.Art. 33. Activitatea de cercetare a membrilor Societăţii va putea facilita pregătirea în vederea obţinerii gradelor didactice (definitivat, gradele II şi I) în învăţământul preuniversitar, a elaborării lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat.CAPITOLUL VI
FONDURILE SOCIETĂŢIIArt. 34. Fondurile Societăţii de Ştiinţe Istorice din România se constituie din:a) taxa de înscriere a membrilor;b) cotizaţii;c) venituri din publicaţii;d) donaţii şi alte venituri întâmplătoare, sponsorizări.Art. 35. Cuantumul cotizaţiei anuale este egal cu cel puţin 10 (zece lei). Contul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România este deschis la BCR, sucursala sector 5, Bucureşti, cod fiscal 5026192, cod IBAN RO 36 RNCB 00760294111430001. Filialele pot avea subcont bancar propriu.Art. 36. Sumele rezultate din plata cotizaţiei vor rămâne în cuantum de 60% în folosinţa filialei şi 40% se vor depune în contul central al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, constituind un fond centralizat. Acest fond va fi folosit pentru editarea revistelor, organizarea de manifestări metodico-ştiinţifice (sesiuni, simpozioane, cursuri de vară etc), la acordarea unor premii şi indemnizaţii, la deplasarea membrilor Consiliului Naţional şi Biroului Executiv în vederea îndrumării activităţii filialelor şi a acţiunilor Societăţii, precum şi pentru alte cheltuieli (telefon, corespondenţă, rechizite etc).Art. 37. Secretarii filialelor sunt obligaţi să asigure încasarea regulată a cotizaţiilor şi să ţină o evidenţă clară a lor şi a operaţiunilor financiare, pentru care vor prezenta anual acte justificative cenzorilor filialei şi Biroului Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.Art. 38. Birourile filialelor pot face comenzi pentru publicaţiile Societăţii, achitând sumele în timp util în contul central.Art. 39. Fondurile şi patrimoniul Societăţii vor fi gestionate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.CAPITOLUL VIIDISPOZIŢII FINALEArt. 40. Societatea de Ştiinţe Istorice din România poate angaja temporar personal salariat, în funcţie de necesităţi şi în limita veniturilor de care dispune. Acest personal va fi condus de către secretarul general al Societăţii.Art. 41. Activitatea depusă la Societate de organele de conducere ale acesteia este obştească.Art. 42. Statutul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România se poate modifica sau completa de Conferinţa Naţională la propunerea Biroului Executiv, pe baza votului a cel puţin jumătate plus unul din numărul delegaţilor prezenţi.Art. 43. Prezentul Statut a fost adoptat de Conferinţa Naţională a Societăţii ţinută în ziua de 10 noiembrie 2008 la Târgu Jiu.SECRETAR GENERAL,Bogdan TeodorescuPREŞEDINTE,Ioan ScurtuPRIM VICEPRESEDINTEAlexandru BarneaROMÂNIAVALERIA BAIASNOTAR PUBLICBd. Naţiunile Unite nr. 6. bl, 105Sc. A. ap 4. sector 5, BUCUREŞTITel/fax: 337.28.21; 316.72.50ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 535Anul 2004 Luna martie Ziua 26În faţa mea, VALERIA BAIAS, notar public, s-a prezentat:- SCURTU IOAN, cetăţean român, cunoscut personal de notarul public, în calitate de Preşedinte al SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Elisabeta nr.11-19, sector 3, Oficiul Poştal nr.1 (Facultatea de Istorie), care a citit prezentul înscris şi a consimţit la autentificarea acestuia, semnând cele 4 exemplare ale sale.Actul a fost redactat de părţi şi semnat la sediul Biroului notarial.Taxa de timbru in valoare de 128.000 lei s-a achitat conform bonului fiscal nr………./2004 emis de biroul notarial.S-a perceput onorariul notarial de 595.000 lei (inclusiv TVA) conform bonului fiscal nr……… /2004 emis de biroul notarial.S-a aplicat timbru judiciar de 1.500 lei.în temeiul art. S lit. b şi art.49 lit. g din Legea nr.36/1995 se declară autentic prezentul înscris.

Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright ssirdolj © 2023